Algemene voorwaarden Esso Card

ALGEMENE VOORWAARDEN "ESSO CARD"

1. Definities

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de ESSO CARD en de overeenkomst die dienaangaande is of wordt gesloten tussen de  deelnemer (hierna klant genoemd) en HQ International Driver Support (hierna HQ genoemd).
 

 

2. Verstrekking van de ESSO CARD

(1) Ter verkrijging van de ESSO CARD dient men (de kandidaat-klant) een volledig ingevuld aanvraagformulier, door een daartoe bevoegd persoon ondertekend, te sturen naar HQ.

(2) Aan de hand van aan HQ verstrekte informatie, zal HQ aan Klant één ESSO CARD verstrekken voor elk voertuig van de Klant. Aan elke kaart wordt een pincode toegekend, welke uitsluitend aan de Klant wordt bekendgemaakt.

(3) ESSO CARDS zijn geldig gedurende 24 maanden na de datum van uitgifte. De vervaldatum wordt op de ESSO CARD vermeld. HQ zal zorg dragen voor onmiddellijke, kosteloze vervanging, uitgezonderd in geval van blokkering, terugname, verlies of diefstal, of indien één van de partijen de relatie op enigerlei andere wijze heeft beëindigd.

(4) De Klant dient HQ schriftelijk in kennis te stellen van elke verandering van de gegevens die hij krachtens Paragraaf 2.2. heeft verstrekt. In geval van een zodanige verandering zal de Klant de ESSO CARD voor het Geautoriseerde Voertuig of de Geautoriseerde Gebruiker in kwestie inleveren en zal er een nieuwe kaart verstrekt worden waarop de gewijzigde bijzonderheden zijn aangebracht.

(5) HQ behoudt zich het recht voor de Klant kredietbeperkingen op te leggen met betrekking tot het totaalbedrag van alle transacties en/of met betrekking tot de maximumwaarde van elke afzonderlijke transactie. Deze kredietbeperkingen kunnen worden opgelegd bij de verstrekking van de ESSO CARD of op elk willekeurig tijdstip daarna en kunnen door HQ te allen tijde naar eigen goeddunken worden herzien.
 

 

3. Toepassing van de CARD

(1) De ESSO CARD wordt gebruikt door de Klant en enig ander persoon die door de Klant daartoe is aangewezen (hierna te noemen "Geautoriseerde Gebruiker").

(2) De ESSO CARD stelt de Geautoriseerde Gebruiker in staat contante aankopen te verrichten van bepaalde motorbrandstoffen en andere goederen en/of diensten in de met de Klant overeengekomen categorieën welke voor aankoop door middel van een ESSO CARD beschikbaar gesteld zijn, zoals van tijd tot tijd door ESSO bekendgemaakt (hierna te noemen "Geautoriseerde Producten"). Deze aankopen kunnen worden verricht bij de tot het netwerk van ESSO behorende en de aan ESSO gelieerde tankstations. Deze specifieke verkooppunten bevinden zich in Nederland.

(3) De ESSO CARD is en blijft eigendom van HQ

 

4. Gebruiksvoorwaarden

(1) De Geautoriseerde Gebruiker ontvangt van het Geautoriseerde Verkooppunt  een aankoopbewijs van elke transactie. Het Geautoriseerde Verkooppunt behoudt de kopie daarvan.

(2) Door buiten opgestelde kaartleesapparatuur wordt één aankoopbewijs per transactie geprint voor gebruik van de Geautoriseerde Gebruiker. Dit aankoopbe­wijs dient alleen ter informatie van de Geautoriseerde Gebruiker en is niet bindend voor het Geautoriseerde Verkooppunt en/of HQ.

(3) In geval de kaartleesapparatuur onverhoopt buiten werking is zal de ESSO CARD zo mogelijk door het Geautoriseerde Verkooppunt worden geaccepteerd door middel van een voor dit doel gemaakte voucher. Deze volledig ingevulde voucher dient tenminste in tweevoud te worden getekend door de Geautoriseerde Gebruiker, die één exemplaar zal behouden.

(4) De administratie van het Geautoriseerde Verkooppunt levert volledig bewijs op voor de desbetreffende aankopen van Geautoriseerde Producten.

(5) HQ is niet aansprakelijk voor eventuele technische storingen van de kaartlee­sapparatuur en/of de gevolgen daarvan bij/voor het gebruik van de ESSO CARD.

 

5 Verplichtingen van de Klant

De Klant dient ervoor zorg te dragen:

(1) dat elke aan de Klant uitgegeven ESSO CARD uitsluitend door de Klant of een andere Geautoriseerde Gebruiker zal worden gebruikt ten behoeve van een Geautoriseerd Voertuig; de Klant mag echter een derde die een Geautoriseerd Voertuig bestuurt toestaan een ESSO CARD voor eigen risico en op eigen kosten te gebruiken.

(2) dat elke aan hem uitgegeven ESSO CARD veilig bewaard wordt en niet veranderd of nagemaakt wordt; pincodes dienen confidentieel te blijven; openbaarmaking is uitsluitend toegestaan aan Geautoriseerde Gebruikers.

(3) dat alle Geautoriseerde Gebruikers volledig voldoen aan de voorwaarden waaronder de ESSO CARD door HQ op verzoek van de Klant is verstrekt, als waren zij persoonlijk deze verbintenis aangegaan.

(4) De Klant zal aansprakelijk zijn voor alle Transacties verricht met een verloren, gestolen of gekopieerde Kaart (met inbegrip van alle Transacties verricht met een kopie van de Kaart), tot Esso de Bevestiging heeft ontvangen. Indien na deze Bevestiging Transacties worden verricht met de verloren, gestolen of gekopieerde Kaart zal de Klant aansprakelijk blijven voor deze Transacties tot de verloren, gestolen of gekopieerde Kaart door Esso wordt geblokkeerd. Indien na de Mededeling dat een Kaart verloren, gestolen of gekopieerd is, de Kaart door de Kaarthouder wordt gebruikt, zal de Klant bovendien aansprakelijk blijven voor deze Transacties en kan Esso een redelijk bedrag aanrekenen aan de Klant ter dekking van de kosten opgelopen door Esso als gevolg van de Mededeling door de Klant, met inbegrip van eventuele betalingen gedaan door Esso aan om het even welke persoon als beloning voor het in beslag nemen van de Kaart.
(5) De Klant zal aansprakelijk zijn voor alle Transacties verricht met een Kaart waarvan de PIN-code niet meer geheim is totdat (1) de Klant Esso Telefonisch heeft geinformeerd en (2) totdat het Esso Card Center de betreffende Kaart, waarvan de bovenhoeken afgeknipt zijn, heeft ontvangen.
(6) De Klant zal Esso alle redelijke bijstand verlenen om het verlies, het kopiëren of de diefstal van een Kaart te onderzoeken en Esso bij te staan bij het terugvinden van de verloren of gestolen Kaart of een kopie van de Kaart.

 

6 Uitsluiting van aansprakelijkheden HQ

HQ zal in geen enkele situatie en op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor

a) verlies of schade als gevolg van een defect of tekortkoming van of klachten met betrekking tot producten, goederen en/of diensten die met gebruikmaking van de ESSO CARD zijn gekocht, of

b) andere problemen of vorderingen die de Klant of een andere Geautoriseerde Gebruiker met of op de eigenaar en/of beheerder van een Geautoriseerd Verkooppunt heeft, of

c) indien de kaart geskimd is, of

d) welke andere directe of indirecte schaden dan ook, inclusief gevolgschaden.

 

7 Betaling

(1) Wekelijks zal de Klant een bankafschrift ontvangen voor het totaalbedrag van de producten, goederen en/of diensten die door de Klant of een andere Geautoriseerde Gebruiker tijdens de voorafgaande periode met gebruikma­king van de ESSO CARD zijn gekocht. Op de afschriften zijn nimmer de details van alle met gebruikmaking van de ESSO CARD uitgevoerde transacties aangegeven. Op de afschriften wordt het totaal van de transacties van de op die periode van toepassing zijnde prijzen vermeld.

(2) Gefactureerde bedragen dienen volledig te worden voldaan binnen vijf (5) kalenderdagen na factuurdatum, door middel van rechtstreekse overboeking van een bankrekening van de Klant, krachtens een daartoe door de Klant verleende machtiging aan HQ (automatische bankgiro incasso). Indien incasso niet mogelijk blijkt, komt dit voor rekening van de klant en deze is alsdan zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

(3) De Klant kan klachten over de facturen indienen binnen dertig (30) werkdagen na incasso van het totaalbedrag. Daarna wordt de Klant geacht de juistheid van de vermelde details te hebben aanvaard.

(4) De Klant dient HQ de kosten voor het gebruik van elk van de aan hem verstrekte ESSO CARDS te vergoeden. Dit bedrag, dat afzonderlijk wordt overeengekomen, zal per run worden gefactureerd.

(5) Indien de Klant de aan HQ verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, worden alle door de Klant aan HQ verschuldigde bedragen, renten en kosten, gerekend vanaf de factuurdatum, volledig en direct opeisbaar. De Klant dient dan eveneens alle andere kosten (waaronder zonder beperking inbegrepen, de kosten van incasso en/of juridische bijstand) te voldoen die HQ heeft gemaakt in verband met de incasso van zodanig uitstaande en krachtens deze overeenkomst betaalbare bedragen.

(6) Onder de kosten in dit art. bedoeld vallen voorts de administratiekosten gemoeid met de maatregelen die HQ moet nemen om tot inning te komen en die welke voortvloeien uit art. 8; deze kosten worden door partijen vermoed te liggen op 15% over de openstaande vordering op de klant met een minimum van 100 Euro.

 

8. Onvoorziene omstandigheden

(1) Blokkering en terugname: HQ behoudt zich het recht voor om op enig moment de verstrekking of het gebruik van ESSO CARDS te blokkeren of aan de Klant verstrekte ESSO CARDS terug te nemen, al dan niet met vooraf-gaande schriftelijke kennisgeving of aanmaning, indien:

a) de Klant niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens HQ voldoet en/of indien de Klant naar de mening van HQ niet voldoende kredietwaardig is en/of

b) de Klant of een andere Geautoriseerde Gebruiker de ESSO CARD op welke wijze dan ook misbruikt.

(2) In geval van terugname zal de Klant de betreffende ESSO CARDS onverwijld aan HQ teruggeven.

(3) Verlies en diefstal: in geval van verlies of diefstal van een ESSO CARD dient de Klant onmiddellijk aangifte te doen bij de politie van het land waarin een dergelijk verlies of een dergelijke diefstal heeft plaatsgevonden, alsmede bij HQ, hetzij per telefoon, hetzij per fax, beide via de door HQ daartoe op te geven nummers. Deze aangifte van verlies of diefstal dient schriftelijk per aangetekend schrijven te worden bevestigd aan het door HQ daartoe op te geven adres. Het nummer van de verloren of gestolen ESSO Card dient in alle kennisgevingen duidelijk te worden vermeld, zodat dit bij de eerst mogelijke gelegenheid op de stoplijst van ESSO/HQ kan worden geplaatst.

(4) De Klant is aansprakelijk voor betaling van transacties die door middel van de gestolen of verloren ESSO CARD zijn verricht tijdens een periode van tenminste 48 uur nadat HQ de schriftelijke bevestiging van verlies of diefstal van de Klant heeft ontvangen. Klant blijft verantwoordelijk indien de pas wordt gebruikt met pincode.

(5) HQ en het Geautoriseerde Verkooppunt zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van verlies of diefstal van de ESSO CARD ontstaan voordat de periode van 48 uur volgend op de deugdelijke kennisgeving van de Klant als genoemd in paragraaf 8(4) is verstreken.

(6) Na verlies of diefstal zal een nieuwe ESSO CARD aan de Klant worden verstrekt op basis van een nieuw volledig ingevuld aanvraagformulier.

 

9.Overige bepalingen

(1) HQ heeft te allen tijde het recht, om haar motiverende redenen, haar relatie met de Klant te beëindigen.

In een zodanig geval zal de Klant de aan hem uitgegeven ESSO CARDS onverwijld aan HQ retourneren.

(2) HQ heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen bij schriftelijke kennisgeving van een voorgenomen wijziging aan de Klant. Indien de Klant niet met deze gewijzigde voorwaarden akkoord gaat, dient hij de relatie met HQ te beëindigen door de aan hem uitgegeven ESSO CARDS in te leveren. Indien de Klant de aan hem uitgegeven ESSO CARDS blijft gebruiken nadat hij een kennisgeving van wijziging van de voorwaarden heeft ontvangen, wordt hij geacht met een zodanige wijziging akkoord te gaan.

(3) HQ heeft te allen tijde het recht het ESSO CARD Systeem te beëindigen. In een zodanig geval dient de Klant de aan hem uitgegeven ESSO CARDS op eerste verzoek van HQ aan haar te retourneren.

(4) Op de relatie tussen de partijen is het Nederlands Recht van toepassing. Behoudens een terzake bevoegde kantonrechter, zullen alle geschillen tussen HQ, klant en/of borg gebracht worden voor de rechtbank van onze woonplaats, met dien verstande dat HQ het recht heeft de ook overigens bevoegde rechter te benaderen.

^ Naar boven